Hopp til innholdet

Hogstflate

  • av

Etter hogst blir feltet plantet til med nye trær. Er det hogst av furu settes det igjen noen furutrær i område som vil spre frø og sørge for at ny furuskog kommer opp.

Livsløpstrær: Når skog hogges så skal det settes igjen trær som skal stå igjen til de råtner og bli til jord. Slike trær kalles livsløpstrær, og det skal minimum stå igjen 1 tre per dekar. Trærne som velges kan være sjeldne, men også mer vanlig som gran, furu og stående døde trær. Dersom det settes igjen store trær så kan de ofte blåse ned. For å unngå dette så kapper man treet til en høgstubbe i 3-4 meter høyde.

Kantsoner: Langs vann, myrer, elver og bekker trives mange arter, og slike områder er viktig å bevare. De kalles for kantsoner, og har en viktig økologisk funksjon. I tillegg til å være et leveområde for arter vil kantsona f.eks. beskytte elvebredden mot å rase ut. Trærne og buskene som står her vil skygge for elva/bekken og hindre at vannet blir veldig varmt om sommeren. Dersom vanntemperaturen stiger for mye, vil ulike fisk- og insektarter mistrives.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.