Hopp til innholdet

Hogstklasse

  • av

De ulike bestandene deles inn i hogstklasser fra snau skog eller hogstflate, til gammel skog. Hvor fort trærne vokser kommer an på bonitet og treslag.

Hogstklasse 1 – hogstflate: Snau skogsmark hvor det nylig er hogd og ikke enda kommet ny skog.

Hogstklasse 2 – ungskog: Så fort det er plantet eller sådde frø har begynt å spire går man over i hogstklasse 2. I denne klassen er bestandet frem til trærne når 10-12 meter. Det er i denne hogstklassen det kan være mest aktuelt med ungskogpleie.

Hogstklasse 3 – yngre produksjonsskog: Nå er tilveksten høy, altså at trærne vokser mye, og det kan være aktuelt med tynning. Skogen har blitt såpass grov at man kan ta ut enkelte trær for salg av massevirke til f.eks. flis eller gjerdestolper.

Hogstklasse 4 – eldre produksjonsskog: Tilveksten er fremdeles høy, og tynning kan være aktuelt også her. Nå er noen av trærne så store at de kan tas ut for salg av sagtømmer.

Hogstklasse 5 – hogstmoden skog: Nå har trærne blitt høye og grove, og tilveksten har begynt å gå ned. Vanligvis vil det være fornuftig å gjennomføre en hogst for deretter å starte på nytt fra hogstklasse 1.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.