Hopp til innholdet

Skogareal

  • av

Skogareal er definert som et areal med en viss tetthet mellom trærne og med en viss høyde. Om trærne ikke står tett nok eller ikke blir høye nok, blir arealet kalt «annet tresatt areal».

Skog kan være både «produktiv» og «uproduktiv». Forskjellen går på hvor mye tømmer skogen produserer. En produktiv skog indikerer at tilveksten er så god at det normalt kan drives et lønnsomt skogbruk. Vanligvis er det arealer som er svært næringsfattige eller langt til fjells som er uproduktive.

Størrelsen på skogarealet oppgis ofte i antall dekar eller mål.  

Ett dekar/mål er lik 1000 kvadratmeter.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.