Hopp til innholdet

Alt du trenger å vite om skogbruksplan

 • av

Har du nylig overtatt eller kjøpt deg en skogeiendom? Eller kanskje du vurdere å kjøpe skog og lurer på hva det innebærer av ansvar og forpliktelser? Her gir vi deg svar på det du måtte lurer på knyttet til hva en skogbruksplan og hvorfor du bør skaffe deg en slik og hva skogbruk i Norge er. Målet for både deg og oss er å drive bærekraftig og god skogsdrift, og vi ønsker å bistå i arbeidet med å få til et moderne skogbruk som gir avkastning på skogen, om du er erfaren skogeier eller helt ny skogeier. 

Hva er en skogbruksplan?

En skogbruksplan viser en oversikt over ressursene som finnes på skogeiendom din. En digital skogbruksplan er et godt og nyttig verktøy og brukes av de aller fleste skogeiere i norsk skogbruk. En slik plan sikre at du utnytter ressursene i skogen på lønnsom måte, men også for å bevare miljøverdiene og det biologiske mangfoldet. 

Skogbruksplan kan hjelpe deg i arbeidet med å planlegge hvordan skogeiendommen bør drives både økonomisk og hvordan ta miljømessige hensyn. En skogbruksplan kan hjelpe deg som skogeier å gjøre riktige og nødvendige prioriteringer når det gjelder blant annet tilstanden og volum. Den er også et nyttig hjelpemiddel ved gjennomføring av tiltak fra stell av skogen, salg av tømmer til investeringer i skogen.

Skogbruksplan blir også kalt skogtaksten. En slik skog tegning kan være et godt beslutningsgrunnlag som får frem verdiene i skogen din. Den gir en god oversikt over hva som bør gjøres, som hogst, tynning, ungskogpleie, panting med mer. Enkelt å kjøpe inn tjenester fra din leverandør og samarbeidspartner inne skogskjøtsel. Her kan du ha direkte kommunikasjon med din skogbruksleder. 

Skogbruksplan må du ha når du skal:

 • Overdra eller selge eiendom
 • Anlegge skogsbilvei 
 • Selge tømmer
 • Gjør ny miljøregistrering
 • Hva mer?

Dersom du ikke har tilgang til en skogbruksplan eller tegning av skogen din, kan du også finne mye informasjon om grenser, skog og landskap i et gårdskart. Et gårdskart med grenser, inneholder også informasjon om gårds og bruksnummer i et kart. Gårdskart på internett finner du her.

Hva inneholder en skogbruksplan?

En skogbruksplan kan bestå av flere deler og gir oversikt over skogeiendommens areal, bestand fordelt på hogstklasse, miljøregistrering, bonitet med mer. I tillegg gir den informasjon om skogens marklag, treforedling og volum. 

Beskriv hva kartet i skogbruksplanen viser. Legg inn et illustrasjonsbilde her. 

En skogbruksplan tar for seg hele eiendommen, og gir et innblikk i hvor mye tømmer som finnes og hvordan skogen bør stelles for å gi best mulig produksjon av tømmer fremover.

Skogbruksplanen har også som mål å gi råd om hvordan eiendommen bør drives, både med tanke på økonomisk utbytte/gevinst, men også i forhold til miljømessige hensyn og utfordringer. I tillegg kan man ha dialog med skogbruksleder eller skogbrukssjef for å sikre riktig og sikker hogst.

En skogbruksplan gir informasjon om:

 • Hvilke tiltak som bør iverksettes på eiendommen. 
 • Areal på skogeiendommen
 • Hvilke hogstklasser og bonitet eiendomme inneholder
 • Tømmervolum i egen skog fordelt på treslag
 • Skogens aldersfordeling og volum i skogen, samt tilvekst
 • Miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, kulturminner med mer. 
 • Andre ting?

Kunnskap om ressursene i skogen er en forutsetning for å kunne utnytte det økonomiske potensiale samtidig som man tar vare på skogen. 

Hva er en skogbruksleder?

En skogbruksleder er en fagperson som har ansvar for planlegging og oppfølging av tiltak i skogen din. Dette kan for eksempel være organisering av planting, tømmerdrift og lignende. Skogbrukslederen er bindeleddet mellom deg som skogeier og oss som forvalter skogen din. 

Noe mer som bør med? Hvem andre er involvert i forvaltningen av skogen. 

Illustrasjon av verdikjeden. Hvem er involvert i de ulike fasene fra planlegging til produkt?

Hvordan lager man en skogbruksplan?

I arbeidet med å bygge opp en skogbruksplan blir hele skogen din kartlagt og registrert. Dette gjøres gjennom fjernmåling med laser, flyfoto og kontrollmålinger på bakken. Skogbruksplanen fornyes hvert 15. til 25. år med statlig støtte.  

Hva gjør man rent praktisk i skogen? Må man ut i skogen for å lage en skogbruksplan? Mindre feltarbeid og mer fjernmåling enn tidligere?

Fordeler med en skogbruksplan:

 • Godt verktøy for planlegging og gjennomføring av tiltak.
 • Gjør det lettere å holde seg oppdatert til enhver tid.
 • Gir god oversikt over ressursene og miljø xx i skogen din 
 • Den kan gi et mer korrekt pristilbud ved hogst. 
 • Forenkler kommunikasjon med skogbruksleder
 • En plan for skogen gir best resultater

ALLMA – digital skogbruksplan 

Alle skogbruksplaner som utarbeides blir lagt inn i vår digitale skogbruksplan ALLMA. ALLMA finnes også som en app og viser eiendommen med skog og landskap visuelt fremstilt i et kart. Med ALLMA skogbruksplan på nett kan du som skogeier enkelt holde deg oppdatert på det som til enhver tid bør gjøres i skogen din. Enten det er tid for hogst, ungskogpleie, gjødsling eller andre tiltak. ALLMA gir deg et godt beslutningsgrunnlag for dine avgjørelser og skogbruksplanen blir oppdatert etterhvert som tiltak blir lagt inn og iverksatt. Her har du som skogeier også mulighet til å kommunisere med din skogbruksleder om tiltak og aktiviteter i skogen din. 

I løsningen finner du enkelt frem til relevant og nyttig informasjon som kart, bestand- og miljøinformasjon om din eiendom. ALLMA finnes i ulike versjoner alt etter som hva du har behov for. ALLMA skogbruksplan har ulik pris for de ulike nivåene. ALLMA basis er gratis dersom du er medlem i AT Skog og har kjøpt en skogbruksplan av oss. Dersom du ikke er medlem koster ALLMA basis 250 kr i året. Les mer om ALLMA og de ulike versjonene her. 

 Kan man ha en skogbruksplan uten å ha ALLMA? Hva er det da å ha en skogbruksplan?

Hva er miljøregistrering?

I de fleste tilfeller inneholder skogbruksplanen miljøregistreringer gjort i skogen. Slike miljøregistreringer i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. Dette kan for eksempel være xxxx

Skogbruksplanlegging og miljøregistrering skjer som regel samtidig. Resultatene fra miljøregistreringer legges inn i skogbruksplanen og er offentlig tilgjengelig informasjon. For å selge tømmer, må skogeiendommen din være miljøsertifisert. Det betyr at du må ha en miljøplan for å kunne selge tømmeret du hugger ned. 

Slik bestiller du en skogbruksplan

Alle skogeiendommer har i prinsippet en skogbruksplan, men det varier hvor detaljerte de er. Så dersom du kjøper eller overta en skogeiendom og ønsker å utvikle skogbruksplanen din, må du vente til dette arbeidet er planlagt i din region. Skogbruksplanlegging foregår gjerne hvert 10-15 år. Dette kan skje over større geografiske områder og regioner som en kommune.Det er gjerne et samarbeid mellom private takstselskap og det offentlige. 

Det kan gå mellom 15-25 år mellom hver gang det kommer tilbud om ny skogbruksplan i en kommunene. Finn oversikt over planer for ditt område?

Hva kan man utvikle selv og evt kjøpe av AT Skog? Pris på skogbruksplan 

Hva er skogfondskonto?

Alle skogeiere er forpliktet til å ha en skogfondkonto og sette av en andel av bruttofortjenesten ved host inn på denne. Skogeieren bestemmer selv hvor mye, alt fra 4 til 40 prosent kan avsettes. Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning og støtteordning for skogeiere og skal sikre at det finnes midler til å investere i tiltak i egen skog. Som skogeier kan du bruke skogfond til skogrelaterte utgifter og investeringer. Blant annet kan skogfondet brukes til å finansiere utgiftene knyttet til å få utarbeidet en skogbruksplan. Skogfondet gir 40 prosent tilskudd til skogbruksplanen, men dette må du som skogeier selv søke om. Søknad til skogfond kan gjøres vis skogfond skjema her :www.skogfond.no. Her sjekker du også skogfondkontoen din. 

Sett seg inn i nye skatteregler for skogbruk.

Skogfondet gir også en skattefordel, som skogeier betaler du kun skatt av 15 prosent av beløpet på skogfondkontoen. Det betyr at de resterende 85 prosentene er skattefrie og ved god planlegging og riktig bruk kan dette gi økonomiske fordeler. 

Hva kan skogfond brukes til?

Skogfond kan brukes til en rekke ulike tiltak, blant annet: (lenkes ut til underartikler?)

 • Ungskogpleie
 • Planting
 • Markberedning
 • Skogsveier
 • Forsikring
 • Kurs

Relevante lenker om skogbruksplan og skogfond

For å gjøre det lettere for deg har vi samlet noen relevante lenker for deg.

Her kan du lese mer om hvilke tiltak skogfondet dekker og ikke, kan du leser mer om det her. 

Skogfond er en lovpålagt fondssparing for skogeiere. Her finner du informasjon om skogfondet og hva midlene kan brukes til. 

Her finner du skogbruksloven.

På Landbruksdirektoratet kan du leser mer om ordninger for skogbruk. 

Vil du lære mer om skogbruk?

Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.


Skogbruksplanen er en oversikt over ressursene som finnes i skogen din. Den tar for seg hele eiendommen, og gir et innblikk i hvor mye tømmer som finnes på eiendommen og hvordan skogen burde stelles for å gi best mulig produksjon av tømmer fremover. I de fleste tilfeller inneholder skogbruksplanen miljøregistreringer gjort i skogen. Slike miljøregistreringer i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. Resultatene fra miljøregistreringen legges inn i skogbruksplanen og er offentlig tilgjengelig informasjon. For å selge tømmer må du ha en miljøplan.

I arbeidet med å bygge opp en skogbruksplan blir hele skogen din kartlagt og registrert. Dette gjøres gjennom fjernmåling med laser, flyfoto og kontrollmålinger på bakken. Skogbruksplanen fornyes hvert 15. til 25. år med statlig støtte.  

Den digitale skogbruksplanen vår heter ALLMA.

Vil du lære mer om skogbruk? Ta kurset BEDRESKOG Kompetanse. Det er gratis, og spesielt rettet mot nye skogeiere.